Bitte Sprache auswählen

Papiermuseum, Düren, DE

Planung: HOLLENBECK ARCHITEKTUR, Dipl.-Ing. Architekt Klaus Hollenbeck, Köln, DE

Ausführung: Hubert Schleicher GmbH, Aachen, DE; Wilden GmbH, Aachen, DE

Sto-Kompetenzen: StoVentec R, StoSignature, Texture: Rough 1 + Effect: 2. Texture Defined - Fine 40; StoColor Dryonic®

Fotos: Guido Erbring, Köln, DE

RIGHT OFFCANVAS AREA